โรงเรียนบ้านเขาฝาชี

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130

ข้อมูลบุคคลากร

รูปภาพชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง


นายชาตรี ศานคิประพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางฉวีวรรณ เพชรกลัด

ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวออมจิตร พรหมมุณี

ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางวิไลลักษณ์ ธนบัตร

ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวนุชศราภรณ์ คงช่วย

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวน้ำฝน พาโนนขวา

ครูกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นายศุภโชค จิตเขม้น

ครูกลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นางสาวปริญา จิตเขม้น

ครูกลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางมนัสชนก สังข์สิงห์

ครูกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวฤดีรัตน์ ฤกษ์ประดิษฐ์

ครูธุรการกลุ่มสาระ ฯ : –


นายสวัสดิ์ สังข์ทอง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวธาราทิพย์ เพชรชู

ครู (อัตราจ้าง)กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

บทความล่าสุด